[Trans + Short fic] Would Love by Any Other Name be as Painful?

Summary

Chap 1 | Chap 2 | Chap 3 | Chap 4

  1. #1 by Setna on July 16, 2012 - 1:13 pm

    Tui luon co cảm giác chủ nhà này hơi bị thích hành hạ jae trong vô vàn thứ tình yêu. Rõ ràng jae trog các fic lun dk nhjeu người yêu thương, nhưng tình yêu cũng thật mun làm nguoi ta gjet.. Gru, mà ta hỏi thật nàng, nàng thù ghét chủ nghĩa yunjae hạnh phúc lắm hả, đúng là mun khóc nhè zô nhà nàng mà đọc fic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: